head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2024 9:51 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

ข้อมูลโรงเรียน

อัพเดทวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหุบพริก 

โรงเรียนบ้านหุบพริก ประวัติโรงเรียน : โรงเรียนบ้านหุบพริก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  ตำบลด่านทับตะโก  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ซึ่งในขณะที่จะก่อตั้ง โรงเรียน นั้น  ที่นี่เป็นท้องที่ทุรกันดาร  การคมนาคมไม่สะดวก  ชาวบ้านต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่ไกล  คณะชาวบ้านจึงมีดำริที่จะสร้างโรงเรียนขึ้น  โดยการนำของนายงาม  จุลอยู่   เป็นผู้ริเริ่มชักชวนประชาชนบริจาคเงินและแรงงานร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้น  โดยเริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่   ๙  เดือนมีนาคม   พ.ศ. ๒๕๑๙ ในเนื้อที่  ๑๘  ไร่  ๒  งาน  ๑๘  ตารางวา  โดยนายเทียม  ฟักพ่วง  มอบที่ดินให้  แล้วเสร็จเมื่อ  วันที่   ๓๐   เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙   คิดเป็นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๕๖,๔๐๐  บาท  แล้วประชาชนได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ดำเนินการจัดการศึกษาต่อไปซึ่งตอนนั้นเรียกว่า  โรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙   เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านหุบพริก”  มีนายไพโรจน์  ลิ้มติ้ว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๙  มีนักเรียนที่เปิดเรียนครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น  ๗๓  คน  ต่อมาวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๙  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่ง  นายประยูร  หุ่นเฮง  มาทำการสอนเพิ่มอีก  ๑  คน  รวมในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๙   มีครู  ๒  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๔

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑ก.  ขนาด  ๓  ห้องเรียน (ปัจจุบัน  อาคาร ๑)  และได้งบประมาณในการสร้างบ้านพักครูอีก  ๑  หลัง

ในปีการศึกษา  ๒๕๒๒  ทางโรงเรียนได้ทำการขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  และชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ในปีถัดไป

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้งบประมาณสร้างส้วม  แบบ ๔๐๑  งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท

ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท

ในปี พ.ศ.๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.๒๐๒/๒๕๒๖  กว้าง  ๑๐  เมตร × ยาว  ๑๒  เมตร  พื้นปูน  หลังคามุงกระเบื้องลอนใหญ่  โครงหลังคาเป็นเหล็ก  งบประมาณ  ๒๒๐,๔๐๐  บาท

ในวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับมอบอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๒/๒๕๒๖ (ปัจจุบันเป็นอาคาร  ๒ )  งบประมาณ  ๔๑๘,๐๐๐  บาท  โดยจัดสร้างต่อจาก  อาคารเรียนแบบ ป.๑ก.  ไปทางทิศตะวันตก

ในเดือนธันวาคม  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำผน  ฝ.๓๐  พิเศษ  จำนวน  ๔  ถัง

ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.๓๐  จำนวน  ๔  ถัง  งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐  บาท  ต่อมาได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก  ที่ประชาชนได้ร่วมกันสร้างเพราะอาคารชำรุดใช้การไม่ได้  เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่นักเรียนที่กำลังเรียน  โดยสร้างอาคารแบบ  สปช.๑๐๒/๒๕๒๖  (ปัจจุบันเป็นอาคาร ๓)  ขนาด  ๓ ห้องเรียน  เป็นเงินงบประมาณ  ๕๐๗,๐๐๐  บาท  แล้วเสร็จในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๓

ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  ถึงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  มีนายสุรเชษฐ์  สายสุดใจ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบพริก

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๓  มีนายกำธร  สุวรรณสินธุ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบพริก

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  มี  นายภัทร  ผ่องราศี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบพริก

ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  มีนายกำธร  สุวรรณสินธุ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบพริก

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  วันที่  ๙  สิงหาคม  ถึง  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และปัจจุบัน  มีนายกำธร  สุวรรณสินธุ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบพริก

ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น  ๑)  เด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ห้องเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนครูพี่เลี้ยง  ๑  อัตรา  จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก  ๒)  ชั้นอนุบาล  ๑-๒  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  ๓)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  จำนวน  ๖  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๙  ห้องเรียน

 

สีประจำโรงเรียน : เขียว-เหลือง

ตราประจำโรงเรียน : –

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน :  –

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านหุบพริก  นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีวินัยและคุณธรรม นำความรู้สู่ระดับสากล น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อรักษาความเป็นไทย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

พันธกิจ :

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

2.พัฒนาประชากรวัยเรียนให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์อย่างมีคุณภาพ

3.ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ศาสตร์พระราชาจนนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นทักษะพื้นฐานของชีวิต

 

โครงสร้างผู้บริหาร

บุคลากรครูอาจารย์ จำนวน  6  ตำแหน่ง

บุคลากรครูอาจารย์

ชื่อ นางไพเราะ              นามสกุล       อนวัชชสุข   ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)

ชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์    นามสกุล         มีหรอ          ตำแหน่ง   ครู คศ.1

ชื่อ นางสาวปาณิศา      นามสกุล       จันทร์เนตร์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ชื่อ  นางสาวแสงมณี      นามสกุล      เชื้อเพชร     ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

ชื่อ  นางสาวกัญญาภัค   นามสกุล      แหวนเพ็ชร   ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

ชื่อ นางสาวนิลาวัณย์   นามสกุล     ลำน้อย      ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

บุคลากรทั่วไป จำนวน   3   ตำแหน่ง

ชื่อ นางสาวชาลินี    นามสกุล     กาหลง          ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ นางสาวชลธิชา   นามสกุล    บุญญาหาร      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ นางสาวพัชรี      นามสกุล    แสงดวงดาว    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)