head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 26 ตุลาคม 2021 9:42 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » เงินกู้ เครดิตทางการค้า เงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร

เงินกู้ เครดิตทางการค้า เงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร

อัพเดทวันที่ 13 ตุลาคม 2021

เงินกู้

เงินกู้ หมายถึงการที่บริษัทใช้เงินทุนของตัวเองเป็นพื้นฐาน ในการรักษาระดับการดำเนินงานปกติของบริษัท การขยายขนาดการดำเนินงาน การสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความต้องการทางการเงิน เพราะจะทำให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอ ผ่านธนาคารสินเชื่อบัตรเครดิตในเชิงพาณิชย์และการออกพันธบัตร เพราะเป็นองค์กรที่ทันสมัยการจัดหาเงินทุน วิธีการใช้งานที่ดูดซับเงินทุนและการใช้เงินทุน

ในการมีส่วนร่วมในการผลิตและการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อให้สินทรัพย์ขององค์กรจะมีการชดเชยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมูลค่าเพิ่มและการปรับปรุง ความหมายเฉพาะคือ แหล่งเงินทุนคือ ช่องทางการกู้ยืม เพราะหนี้มีค่าตามเวลาของเงิน เมื่อครบกำหนดลูกหนี้จะต้องชำระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบางส่วน นอกเหนือจากการคืนเงินต้นของเจ้าหนี้

การลงทุนคือ การชดเชยการขาดเงินทุนของตัวเองและนำไปใช้ในการผลิต การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร เงินทุนไม่สามารถถูกยักยอกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ ตามระยะเวลาที่เงินทุนที่เกิดขึ้น สามารถนำมาใช้ชำระหนี้สามารถแบ่งออกเป็นตราสารหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น

การจัดหาเงินทุน หนี้สินระยะยาวคือ หนี้สินที่มีอายุมากกว่า 1 ปี การเพิ่มกองทุนตราสารหนี้ระยะยาว สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนระยะยาวขององค์กรได้เช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสินทรัพย์ถาวรระยะยาว ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากระยะเวลาคืนหนี้ระยะยาวของลูกหนี้ สามารถเตรียมการระยะยาวสำหรับการคืนหนี้

หากมีแรงกดดันหรือความเสี่ยงในการชำระหนี้ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของการจัดหาเงินทุนสำหรับหนี้ระยะยาว โดยทั่วไปจะสูงกว่ากล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยของหนี้ระยะยาว โดยทั่วไปจะสูงกว่าหนี้ระยะสั้น เพราะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้ เงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับลูกหนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถชำระหนี้ได้ทันเวลาและเต็มจำนวน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากข้อจำกัดต่างๆ ของลูกหนี้ในประเทศ

การจัดหาเงินกู้ระยะยาวประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวและพันธบัตร วิธีการชำระหนี้ ส่วนใหญ่รวมถึงเงินกู้ยืมธนาคาร ผู้ค้ำ ลีสซิ่งทางการเงิน สินเชื่อเชิงพาณิชย์ สินเชื่อธนาคาร การกู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยองค์กรตามสัญญาเงินกู้ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร การกู้ยืมเงินประเภทหนึ่งที่จำเป็นในการจัดหาเงินทุน เรียกอีกอย่างว่า การจัดหาเงินกู้จากธนาคาร

การออกหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้คือว่า บริษัทที่ออกตามขั้นตอนทางกฎหมายในการชำระหนี้ที่กำหนดในช่วงเวลาหนึ่งของหลักทรัพย์ สัญญาเช่าการเงินหมายถึง การกระทำตามสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการครอบครอง โดยใช้ทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้เช่าให้ค่าตอบแทนที่แน่นอน

ตามสัญญาเช่าการเงินที่เรียกว่า เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน เป็นรูปแบบของระยะยาวตามสัญญาเช่าที่แตกต่างจากสัญญาเช่าที่ดำเนินงาน เพราะมันสามารถตอบสนองความต้องการในระยะยาวของผู้ประกอบการ สำหรับสินทรัพย์มันเป็นบางครั้งเรียกว่า สัญญาเช่าทุน รวมถึงสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

เครดิตทางการค้าหมายถึง ความสัมพันธ์ของเงินกู้ที่เกิดจากการชำระเงินล่าช้า หรือการส่งมอบล่าช้า ในการทำธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะเป็นความสัมพันธ์ด้านสินเชื่อโดยตรงระหว่างองค์กรต่างๆ การใช้สินเชื่อเชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่าสินเชื่อเพื่อการค้าเป็นกองทุนระยะสั้นที่มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการใช้งานที่หลากหลาย

ความสัมพันธ์ทางความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหา เงินกู้ กับต้นทุนของเงินทุน การระดมทุนโดยองค์กรเป็นงานที่สำคัญและซับซ้อน การจัดการการระดมทุนเป็นเนื้อหาพื้นฐานของการจัดการการเงินขององค์กร เงินทุนที่ระดมทุนโดยองค์กร สามารถรับได้ผ่านช่องทางและวิธีการบางอย่าง ก่อนการระดมทุนบริษัทต่างๆ จะต้องนำวิธีการบางอย่างมาใช้ในการคาดการณ์จำนวนเงินทุนที่ต้องการ

ด้วยวิธีนี้เงินทุนที่ระดมทุนจะสามารถตอบสนองความต้องการของการผลิต รวมถึงการดำเนินงานได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการกำหนดจำนวนเงิน เวลาในการระดมทุนรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ ยังต้องศึกษาต้นทุนของเงินทุนของวิธีการจัดหาเงินทุนแบบต่างๆ ในการระดมทุน เนื่องจากบริษัทจะต้องจ่ายในราคาที่แน่นอน

สำหรับการจัดหาเงินทุนต้นทุนของเงินทุน ภายใต้วิธีการจัดหาเงินที่แตกต่างกันจะสูงหรือต่ำ ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการวิเคราะห์ และการเปรียบเทียบสินค้าให้เลือกแผนจัดหาเงินทุนไปได้ทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมรวมถึงเงินทุนที่เพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ำกว่าทุน เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหาเงินกู้และการก่อหนี้ทางการเงิน หากบริษัทต้องการระดมทุนมีความเสี่ยงในการจ่ายดอกเบี้ยหนี้คงที่ เมื่อกู้ยืมเงิน ไม่ว่าบริษัทจะทำกำไรจากการยืมหนี้หรือไม่ มีกำไรเท่าไรดอกเบี้ยหนี้ก็คงที่เช่น ตราบใดที่บริษัทระดมทุน ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ก็ต้องมีเลเวอเรจทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ระดับของบทบาทของการยกระดับทางการเงินของบริษัทต่างๆ นั้นไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องวัดเลเวอเรจทางการเงิน วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ของเลเวอเรจทางการเงินภายใต้เงื่อนไข ว่าจำนวนเงินรวมของเงินทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ควรกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม และพยายามให้องค์กรใช้เลเวอเรจทางการเงินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ควรป้องกันผลกระทบที่เป็นไปได้ไม่ดี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงขององค์กร และการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างการกู้ยืมกับโครงสร้างเงินทุน การใช้หนี้เงินกู้เป็นหลักสำหรับวิสาหกิจ เพื่อขยายการทำซ้ำหรือลงทุนในโครงการระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร ซึ่งต้องเลือกโครงสร้างเงินทุนที่สามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้นได้

เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนหมายถึง องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ตามสัดส่วนของแหล่งเงินทุนระยะยาวที่หลากหลาย สำหรับองค์กรโครงสร้างเงินทุนเป็นประเด็นหลัก ของการตัดสินใจด้านการเงินขององค์กร องค์กรควรพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่ดีที่สุดและรักษาไว้ต่อไป ในการระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต

สถานประกอบการควรกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินทั้งสองอย่างสมเหตุสมผล การจัดหาเงินกู้มีบทบาท 2 ประการ การใช้หนี้อย่างเหมาะสม สามารถลดต้นทุนของเงินทุนขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม หนี้ที่มากเกินไปจะนำมา ซึ่งความเสี่ยงทางการเงินที่มากขึ้น เพราะสามารถปรับโครงสร้างเงินทุนที่ไม่สมเหตุผล เพื่อให้โครงสร้างทุนที่ปรับปรุง แล้วกลายเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ โรคอ้วน คอมเพล็กซ์สำหรับโรคอ้วน ปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาโรคบางชนิด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)