head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2024 2:52 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

นายอัครเดช บุญมี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

นางสาวอรสา ศรีอริยะกุล

ครูชำนาญการ

นายธนวัฒน์ สิงห์จันทร์

ครูผู้ช่วย

นางนิดารัตน์ พุฒหอมรื่น

ผู้ช่วยครู

นางสาวสุกัญญา เจริญจิตต์

ผู้ช่วยครู

นางสาวศิริวรุณ ภูมิวงศ์วิวัฒน์

ผู้ช่วยครู

นายธนาพล จิตตุรงค์อาภรณ์

ผู้ช่วยครู

นายกฤษกร พ่วงอยู่

ผู้ช่วยครู

นายนนทกร ชูวงษ์

ผู้ช่วยครู

นางสาวเมธาวี เนียมรักษา

ผู้ช่วยครู

นางสาวจิรายุ จิตรจำนอง

ผู้ช่วยครู

นายขันธ์ บุญศรี

ครูอัตราจ้าง

นายยุทธนา สาระพัด

ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนลิตา เตียมไธสง

ครูอัตราจ้าง

นาวสาวปิยะนุช บุตรวงค์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนาพร อินฟูลำ

ธุรการ
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)