head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 6:00 PM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุกฯ) ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุกฯ) ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุกฯ) ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดย ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ มาจัดกิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้แก่นักเรียน

ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)