head-obj-rb1-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 8:14 AM
head-obj-rb1-min
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
16

นายอัครเดช บุญมี

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก ฯ) ได้จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก ฯ) ได้จัดกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนอบจ.รบ.๑ กิจกรรม น้อมรำลึก โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วั […]

โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

โรงเรียน อบจ.รบ.๑

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ชื่อโรงเรียน เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดเขาน้อย ตั้งอยู่บริเวณวัดห้วยปลาดุก หมู่ที่ 7 ตำบล หินกอง อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดห้วยปลาดุก เป็นอาคารเรียน และได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูผู้สอนจำนวน 2 คน โดยได้แต่งตั้ง นายพัฒน์ เภาศิริ เป็นครูใหญ่ เป็นคนแรก

โรงเรียน อบจ.รบ.๑

จนถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2506 นายพัฒน์ เภาศิริ ที่ได้รับตำแหน่ง ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ถึงแก่กรรม รวมเวลาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 26 ปี 9 เดือน 18 วัน ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายทรงกิตติ พึ่งพิงพัก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2507 โดยใช้อาคารเรียนหลังเดิม มีครู 4 นักเรียน 223 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 เช่นเดิม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 008 ขนาด 7×66 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน พร้อมส้วม 5 ห้อง ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 364,000 บาท
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

ปีการศึกษา 2514 โรงเรียนได้ขยายการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2512 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดเขาน้อย” เป็น “โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก (อนันตกูลอุปถัมภ์)” ตามมติที่ประชุมของผู้ปกครอง และเจ้าอาวาสวัดห้วยปลาดุก
ในปีการศึกษา 2553 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก (อนันตกุลอุปถัมภ์)” เป็น “โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย ลงมติให้ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชุบรี

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงนามส่งมอบถ่ายโอนโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ
นับจากวันที่ถ่ายโอนโรงเรียน มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาดังนี้
อาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น 12 ห้องเรียนบประมาณ 8 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2554 สร้างสนามเด็กเล่น
ปีงบประมาณ 2555 สร้างศูนย์การเรียน IT และ ห้องคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2557 สร้างโรงอาหาร
ปีงบประมาณ 2558 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียน
ปีงบประมาณ 2559 สร้างโรงจอดรถ
ปีงบประมาณ 2559 ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมสร้างอัฒจันทร์
ปีงบประมาณ 2560 พัฒนาห้องสมุด
ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561 อาคารเรียนหลังใหม่ สูง 4 ชั้น 21 ห้องเรียน งบประมาณ 20 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
“ มุ่งพัฒนาครูและผู้เรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน ทางวิชาการ เทคโนโลยี และกีฬา เน้นคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ”

พันธกิจ(Mission)
1.  พัฒนางานวิชาการเพื่อมุ่งส่งเสริม กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพและศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.  เสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  จัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากลและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้  รวมถึงการพัฒนาและจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนใน ทุกๆ ด้าน  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านบริหารและวิชาการ
6.  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
7.  นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักสูตรท้องถิ่น

ปรัชญา
“มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำโรงเรียนสู่ชุมชน”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คุณธรรมนำความรู้ อยู่คู่ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
มารยาทงาม งดงามน้ำใจ

คำขวัญประจำโรงเรียน
“รู้เวลา รู้หน้าที่ รักสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม”

 โครงการภายในอนาคต
1. โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จะดำเนินการเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ตำบลหินกอง
2. โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จะดำเนินการจัดให้มีห้องเรียน ICT เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนดีเด่นประจำตำบลหินกอง
4. โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จะเป็นโรงเรียนพระราชทาน

หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และการพิจารณารับนักเรียน
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบ การศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขต พื้นที่บริการได้ตามที่โรงเรียนฯจะประกาศกำหนด
โรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตรวจสอบ รายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7) และประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ณโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็ก ทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์ การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)